Staff Page Plugin - rozmiar tekstu w opisie

Założony przez  Vezyr ToD.

Zainstalowałem plugin Staff Page z tej strony:

https://community.mybb.com/mods.php?acti...ad&pid=395

Niestety tekst, który mogę uzupełnić w Panelu Administratora w opisie użytkownika jest bardzo mały. Wiem, że za rozmiar tekstu odpowiada komenda 'smalltext'. Przeszukałem plugin i odnalazłem kilka odnośników do 'smalltext'. Próbowałem je modyfikować na 'mediumtext' ale w większości przypadków albo nie działało albo modyfikowało mi tekst w innych częściach forum. Możecie mi wskazać, które odwołanie do 'smalltext' to rzeczywisty rozmiar tekstu w opisie użytkownika? Wklejam cały kod pluginu:

<?php
/**
* Staff Page v1.0
* Author: mrnu <mrnuu@icloud.com>
*
* Website: https://github.com/mrnu
* License: GPL Version 3, 29 June 2007
*
*/

// Disallow direct access to this file for security reasons
if(!defined('IN_MYBB'))
{
die('Direct initialization of this file is not allowed.<br /><br />Please make sure IN_MYBB is defined.');
}

// Pre-load templates
global $mybb, $templatelist;

if(THIS_SCRIPT == 'memberlist.php' && $mybb->input['action'] == 'staff')
{
if(isset($templatelist))
{
$templatelist .= ',';
}

$templatelist .= 'staff_page,staff_page_group_row,staff_page_member_row,staff_page_no_groups,staff_page_no_members,staff_page_user_avatar,postbit_pm,postbit_email';
}

// Public hooks
$plugins->add_hook('memberlist_start', 'staff_page_memberlist');
$plugins->add_hook('showteam_start', 'staff_page_showteam');

// Admin CP hooks
$plugins->add_hook('admin_config_menu', 'staff_page_admin_config_menu');
$plugins->add_hook('admin_config_action_handler', 'staff_page_admin_config_action_handler');
$plugins->add_hook('admin_config_permissions', 'staff_page_admin_config_permissions');
$plugins->add_hook('admin_load', 'staff_page_admin');
$plugins->add_hook('admin_formcontainer_end', 'staff_page_admin_formcontainer_end');
$plugins->add_hook('admin_user_groups_edit_commit', 'staff_page_admin_user_groups_edit_commit');

function staff_page_info()
{
return array(
'name' => 'Staff Page',
'description' => 'A plugin adds a page, which displays a list of the staff members. The list content can be managed and description of users can be added.',
'website' => 'http://github.com/mrnu/staff-page',
'author' => 'mrnu',
'authorsite' => 'http://github.com/mrnu',
'version' => '1.0',
'compatibility' => '18*',
'codename'      => 'staff_page'
);
}

/**
* Code hooked to memberlist_start.
* Display generated staff page.
*
*/
function staff_page_memberlist()
{
global $mybb, $lang;

// Check if the staff page were requested - memberlist.php?action=staff.
if($mybb->input['action'] == 'staff')
{
if(!$mybb->usergroup['canseestaffpage'])
{
error_no_permission();
}

// Load language
$lang->load('staff_page');

add_breadcrumb($lang->staff, 'memberlist.php?action=staff');

// Get the template and output the page
$staff_page_template = display_staff_page();
output_page($staff_page_template);
exit();
}
}

/**
* Code hooked to showteam_satrt.
* Redirect to the custom staff page.
*
*/
function staff_page_showteam()
{
global $mybb;

if($mybb->settings['staff_page_showteam_redirect'])
{
header('Location: memberlist.php?action=staff');
exit();
}
}


/**
* Function which generates the staff page.
*
* @return string Staff page template.
*/
function display_staff_page()
{
global $db, $lang, $theme, $templates, $plugins, $mybb, $cache;
global $header, $headerinclude, $footer;

// Get staff members and sort them by groups
$members = get_staff_members($mybb->input['group_id'] ? $mybb->input['group_id'] : 0);
$members = sort_members_by_group_id($members);

// Get groups
$groups = get_staff_groups();

if(count($groups))
{
// Output all groups
$groups_rows = '';

foreach($groups as $group)
{
// Reset alt_trow()
$reset = 1;

if(count($members[$group['id']]))
{
// Initialize parser to handle MyCode inside members' description
require_once MYBB_ROOT.'inc/class_parser.php';
$parser = new postParser;
$parser_options = array(
'allow_html' => 0,
'allow_mycode' => 1,
'allow_smilies' => 1,
'allow_imgcode' => 1,
'allow_videocode' => 0,
'filter_badwords' => 0
);

// Output members of group
$members_rows = '';

foreach($members[$group['id']] as $member)
{
// Format MyBB user's details
$member['formatted_name'] = format_name($member['username'], $member['usergroup'], $member['displaygroup']);
$member['profilelink'] = build_profile_link($member['formatted_name'], $member['user_id']);
$member['profileurl'] = get_profile_link($member['user_id']);

// Parse member's description
$description = $parser->parse_message($member['description'], $parser_options);

// Show "Send email" link
$emailcode = '';

if($member['hideemail'] != 1)
{
$post['uid'] = $member['user_id'];
eval("\$emailcode = \"".$templates->get("postbit_email")."\";");
}

// Show "Send PM" link
$pmcode = '';

if($member['receivepms'] != 0 && $mybb->settings['enablepms'] != 0 && my_strpos(','.$member['ignorelist'].',', ','.$mybb->user['uid'].',') === false)
{
$post['uid'] = $member['user_id'];
eval("\$pmcode = \"".$templates->get("postbit_pm")."\";");
}

// Show avatar
$useravatar = format_avatar(htmlspecialchars_uni($member['avatar']), $member['avatardimensions'], my_strtolower($mybb->settings['staff_page_maxavatarsize']));
eval("\$member['avatar'] = \"".$templates->get("staff_page_user_avatar")."\";");

// Alternate rows.
$bgcolor = alt_trow($reset);

// Don't reset alt_trow()
$reset = 0;

// Output member row template
eval('$members_rows .= "'.$templates->get('staff_page_member_row').'";');


}
}
// No members
else
{
eval('$members_rows = "'.$templates->get('staff_page_no_members').'";');
}

eval('$groups_rows .= "'.$templates->get('staff_page_group_row').'";');
}
}
// No groups
else
{
eval('$groups_rows .= "'.$templates->get('staff_page_no_groups').'";');
}


eval('$template = "'.$templates->get('staff_page').'";');
return $template;
}


/**
* Get members of staff.
* @param int $group_id Group ID.
*
* @return array Members list.
*/
function get_staff_members($group_id = 0)
{
global $db;

$members = array();

if($group_id)
{
$where_clause = 'm.group_id = ' . intval($group_id);
}
else
{
$where_clause = '1';
}

//$query = $db->simple_select('staff_page_members', '*', $where_clause, array('order_by' => 'user_id', 'order_dir' => 'ASC'));

$query = $db->query('
SELECT m.*, u.username, u.uid, u.usergroup, u.displaygroup, u.avatar, u.avatardimensions, u.hideemail, u.receivepms, u.ignorelist
FROM '.TABLE_PREFIX.'staff_page_members m
LEFT JOIN '.TABLE_PREFIX.'users u ON(m.user_id = u.uid)
WHERE '.$where_clause.'
ORDER BY m.list_order ASC, u.username ASC
');

if($db->num_rows($query))
{
while($row = $db->fetch_array($query))
{
$members[] = $row;
}
}

return $members;
}

/**
* Update the staff groups cache.
*
*/
function recache_staff_groups()
{
global $db, $cache;

$query = $db->simple_select('staff_page_groups', '*', '1', array('order_by' => 'list_order', 'order_dir' => 'asc'));

$groups = array();

if($db->num_rows($query))
{
while($row = $db->fetch_array($query))
{
$groups[] = $row;
}
}

$cache->update('staff_page_groups', $groups);
}

/**
* Get the staff groups from cachestore.
*
* @return array List of staff groups.
*/
function get_staff_groups()
{
global $cache;

$groups = $cache->read('staff_page_groups');

if(!is_array($groups))
{
return array();
}

return $groups;
}

/**
* Sort members array by group ID.
* Adds group ID as a main key.
*
* @return array
*/
function sort_members_by_group_id($members_array)
{
if(!count($members_array))
{
return array();
}

$new_array = array();

foreach($members_array as $row)
{
$new_array[$row['group_id']][] = $row;
}

return $new_array;
}

/**
* Code hooked to page_admin_config_menu.
* Adds link to the staff page configuration in the config menu.
*
*/
function staff_page_admin_config_menu($sub_menu)
{
global $lang;

$lang->load('staff_page');

$sub_menu[] = array('id' => 'staff_page', 'title' => $lang->staff_page, 'link' => 'index.php?module=config-staff_page');

return $sub_menu;
}

/**
* Code hooked to page_admin_config_action_handler.
* Adds action for the staff page configuration
*
*/
function staff_page_admin_config_action_handler($actions)
{
$actions['staff_page'] = array('active' => 'staff_page', 'file' => 'staff_page');

return $actions;
}

/**
* Code hooked to page_admin_config_permissions.
* Add permission to see the staff page configuration.
*
*/
function staff_page_admin_config_permissions($admin_permissions)
{
global $lang;

$lang->load('staff_page');

$admin_permissions['staff_page'] = $lang->staff_page_admin_permission;

return $admin_permissions;
}
/**
* Code hooked to page_admin_config_permissions.
* Add group permissions which allows groups to see the staff page.
*
*/
function staff_page_admin_formcontainer_end()
{
global $run_module, $form_container, $lang, $form, $mybb;

if($run_module == "user" && !empty($form_container->_title) && !empty($lang->users_permissions) && $form_container->_title == $lang->users_permissions) {

$options = array();
$options[] = $form->generate_check_box('canseestaffpage', 1, $lang->can_see_staff_page, array('checked' => $mybb->input['canseestaffpage']));

$form_container->output_row($lang->staff_page, '', '<div class="group_settings_bit">'.implode('</div><div class="group_settings_bit">', $options).'</div>');
}
}

/**
* Code hooked to admin_user_groups_edit_commit
* Update group permissions which allows groups to see the staff page.
*
*/
function staff_page_admin_user_groups_edit_commit($admin_permissions)
{
global $updated_group, $mybb;

$updated_group['canseestaffpage'] = $mybb->input['canseestaffpage'];
}

/**
* Code hooked to admin_load.
* The code of our configuration panel.
*
*/
function staff_page_admin()
{
global $db, $lang, $mybb, $page, $run_module, $action_file;

if($run_module == 'config' && $action_file == 'staff_page')
{
$lang->load('staff_page');

$page->add_breadcrumb_item($lang->staff_page, 'index.php?module=config-staff_page');

$sub_tabs['manage_staff_page'] = array(
'title'       => $lang->staff_page,
'link'        => 'index.php?module=config-staff_page',
'description' => $lang->staff_page_description
);

$sub_tabs['add_member'] = array(
'title' => $lang->add_member,
'link'  => 'index.php?module=config-staff_page&amp;action=add_member',
'description' => $lang->add_member_description
);

$sub_tabs['add_group'] = array(
'title' => $lang->add_group,
'link'  => 'index.php?module=config-staff_page&amp;action=add_group',
'description' => $lang->add_group_description
);

// View groups and members
if(!$mybb->input['action'])
{
$page->output_header($lang->staff_page);
$page->output_nav_tabs($sub_tabs, 'manage_staff_page');

$table = new Table;
$table->construct_header($lang->name);
$table->construct_header($lang->order);
$table->construct_header($lang->action, array('class' => "align_center", 'colspan' => 2));

$members = get_staff_members();
$members = sort_members_by_group_id($members);
$groups = get_staff_groups();

if(count($groups))
{
foreach($groups as $group)
{
$table->construct_cell('<div class="largetext"><strong>'.$group['name'].'</strong></div><div class="smalltext">'.$group['description'].'</div>');
$table->construct_cell($group['list_order']);
$table->construct_cell("<a href=\"index.php?module=config-staff_page&amp;action=edit_group&amp;uid={$group['id']}\">{$lang->edit}</a>");
$table->construct_cell("<a href=\"index.php?module=config-staff_page&amp;action=delete_group&amp;uid={$group['id']}\">{$lang->delete}</a>");
$table->construct_row();

if(count($members[$group['id']]))
{
foreach($members[$group['id']] as $member)
{
$member['formatted_name'] = format_name($member['username'], $member['usergroup'], $member['displaygroup']);

$table->construct_cell('<div style="padding-left: 40px;" class="largetext">'.$member['formatted_name'].'</div><div class="smalltext" style="padding-left: 50px;">'.$member['description'].'</div>');
$table->construct_cell($member['list_order']);
$table->construct_cell("<a href=\"index.php?module=config-staff_page&amp;action=edit_member&amp;uid={$member['id']}\">{$lang->edit}</a>");
$table->construct_cell("<a href=\"index.php?module=config-staff_page&amp;action=delete_member&amp;uid={$member['id']}\">{$lang->delete}</a>");
$table->construct_row();
}
}
}
}
else
{
$table->construct_cell($lang->no_groups, array('colspan' => 4));
$table->construct_row();
}

$table->output($lang->staff_page);

$page->output_footer();
exit();
}

// Add group
if($mybb->input['action'] == 'add_group')
{
$page->output_header($lang->staff_page.' - '.$lang->add_group);
$page->output_nav_tabs($sub_tabs, 'add_group');

if($mybb->request_method == 'post')
{
if(!trim($mybb->input['name']))
{
$errors[] = $lang->empty_name;
}

if(!$errors)
{
$insert_array = array(
'name'       => $db->escape_string($mybb->input['name']),
'description' => $db->escape_string($mybb->input['description']),
'list_order' => intval($mybb->input['list_order'])
);

$db->insert_query('staff_page_groups', $insert_array);

recache_staff_groups();

admin_redirect('index.php?module=config-staff_page');
}
}

if($errors)
{
$page->output_inline_error($errors);
}

$form = new Form('index.php?module=config-staff_page&amp;action=add_group', 'post', 'add');
$form_container = new FormContainer($lang->add_group);
$form_container->output_row($lang->name, '', $form->generate_text_box('name', $mybb->input['name']));
$form_container->output_row($lang->order, '', $form->generate_text_box('list_order', $mybb->input['list_order']));
$form_container->output_row($lang->description, '', $form->generate_text_area('description', $mybb->input['description']));
$form_container->end();

$buttons[] = $form->generate_submit_button($lang->save);

$form->output_submit_wrapper($buttons);

$form->end();

$page->output_footer();
exit();
}

// Add member
if($mybb->input['action'] == 'add_member')
{
$page->output_header($lang->staff_page.' - '.$lang->add_member);
$page->output_nav_tabs($sub_tabs, 'add_member');
$page->add_breadcrumb_item($lang->add_member);

$groups = get_staff_groups();

if(!count($groups))
{
flash_message($lang->add_group_first, 'error');
admin_redirect('index.php?module=config-staff_page');
}

if($mybb->request_method == 'post')
{
// Check if chosen group exists
$i = 0;

foreach($groups as $group)
{
if($group['id'] == $mybb->input['group_id'])
{
$i++;
break;
}
}

if(!$i)
{
$errors[] = $lang->wrong_group;
}

// Check if chosen user exists
if($mybb->input['name'])
{
$query = $db->simple_select('users', 'uid', 'username = \''.$db->escape_string($mybb->input['name']).'\'');
$user = $db->fetch_array($query);
}
else
{
$user = array('uid' => 0);
}

if(!$user['uid'])
{
$errors[] = $lang->user_not_exist;
}

// Insert member
if(!$errors)
{
$insert_array = array(
'user_id' => $user['uid'],
'group_id' => intval($mybb->input['group_id']),
'list_order' => intval($mybb->input['list_order'])
);

$db->insert_query('staff_page_members', $insert_array);

admin_redirect('index.php?module=config-staff_page');
}
}

if($errors)
{
$page->output_inline_error($errors);
}

// Prepare groups array to be a select list
$groups_select = array();

foreach($groups as $group)
{
$groups_select[$group['id']] = $group['name'];
}

// Generate a form
$form = new Form('index.php?module=config-staff_page&amp;action=add_member', 'post', 'add');
$form_container = new FormContainer($lang->add_member);
$form_container->output_row($lang->name, '', $form->generate_text_box('name', $mybb->input['name']));
$form_container->output_row($lang->order, '', $form->generate_text_box('list_order', $mybb->input['list_order']));
$form_container->output_row($lang->group, '', $form->generate_select_box('group_id', $groups_select, $mybb->input['group_id'], array('id' => 'group_id')));
$form_container->end();

$buttons[] = $form->generate_submit_button($lang->save);

$form->output_submit_wrapper($buttons);

$form->end();

$page->output_footer();
exit();
}

// Delete group
if($mybb->input['action'] == 'delete_group')
{
$query = $db->simple_select('staff_page_groups', '*', 'id=' . intval($mybb->input['uid']));
$group = $db->fetch_array($query);

if(!$group['id'])
{
flash_message($lang->group_not_exist, 'error');
admin_redirect('index.php?module=config-staff_page');
}

if($mybb->input['no'])
{
admin_redirect('index.php?module=config-staff_page');
}

if($mybb->request_method == 'post')
{
$db->delete_query('staff_page_groups', 'id = '.$group['id']);
$db->delete_query('staff_page_members', 'group_id = '.$group['id']);

recache_staff_groups();

log_admin_action($group['id']);

flash_message($lang->group_deleted, 'success');
admin_redirect('index.php?module=config-staff_page');
}
else
{
$page->output_confirm_action("index.php?module=config-staff_page&amp;action=delete_group&amp;uid={$group['id']}", $lang->sprintf($lang->do_you_want_to_delete_group, $group['name']));
}
}

// Delete member
if($mybb->input['action'] == 'delete_member')
{
$query = $db->simple_select('staff_page_members', '*', 'id=' . intval($mybb->input['uid']));
$member = $db->fetch_array($query);
$user = get_user($member['user_id']);

if(!$member['id'])
{
flash_message($lang->user_not_exist, 'error');
admin_redirect('index.php?module=config-staff_page');
}

if($mybb->input['no'])
{
admin_redirect('index.php?module=config-staff_page');
}

if($mybb->request_method == 'post')
{
$db->delete_query('staff_page_members', 'id = '.$member['id']);

recache_staff_groups();

log_admin_action($member['id']);

flash_message($lang->member_deleted, 'success');
admin_redirect('index.php?module=config-staff_page');
}
else
{
$page->output_confirm_action("index.php?module=config-staff_page&amp;action=delete_member&amp;uid={$member['id']}", $lang->sprintf($lang->do_you_want_to_delete_member, $user['username']));
}
}

// Edit member
if($mybb->input['action'] == 'edit_member')
{
$query = $db->simple_select('staff_page_members', '*', 'id=' . intval($mybb->input['uid']));
$member = $db->fetch_array($query);
$user = get_user($member['user_id']);

if(!$member['id'])
{
flash_message($lang->user_not_exist, 'error');
admin_redirect('index.php?module=config-staff_page');
}

$groups = get_staff_groups();

if($mybb->request_method == 'post')
{
// Check if chosen group exists
$i = 0;

foreach($groups as $group)
{
if($group['id'] == $mybb->input['group_id'])
{
$i++;
break;
}
}

if(!$i)
{
$errors[] = $lang->wrong_group;
}


if(!$errors)
{
$update_array = array(
'description' => $db->escape_string($mybb->input['description']),
'group_id' => intval($mybb->input['group_id']),
'list_order' => intval($mybb->input['list_order'])
);

$db->update_query('staff_page_members', $update_array, 'id=' . $member['id']);

recache_staff_groups();

log_admin_action($member['id']);

flash_message($lang->member_saved, 'success');
admin_redirect('index.php?module=config-staff_page');
}
}

$page->add_breadcrumb_item($lang->edit_member);
$page->output_header($lang->staff_page.' - '.$lang->edit_member);


if($errors)
{
$page->output_inline_error($errors);
}
else
{
$mybb->input = $member;
}

// Prepare groups array to be a select list
$groups_select = array();

foreach($groups as $group)
{
$groups_select[$group['id']] = $group['name'];
}

// Generate a form
$form = new Form('index.php?module=config-staff_page&amp;action=edit_member&amp;uid=' . $member['id'], 'post', 'edit');
echo $form->generate_hidden_field('uid', $member['id']);

$form_container = new FormContainer($lang->edit_member);
$form_container->output_row($lang->name, '', $user['username']);
$form_container->output_row($lang->order, '', $form->generate_text_box('list_order', $mybb->input['list_order']));
$form_container->output_row($lang->description, '', $form->generate_text_area('description', $mybb->input['description']));
$form_container->output_row($lang->group, '', $form->generate_select_box('group_id', $groups_select, $mybb->input['group_id'], array('id' => 'group_id')));
$form_container->end();

$buttons[] = $form->generate_submit_button($lang->save);
$buttons[] = $form->generate_reset_button($lang->reset);

$form->output_submit_wrapper($buttons);

$form->end();

$page->output_footer();
exit();
}

// Edit group
if($mybb->input['action'] == 'edit_group')
{
$query = $db->simple_select('staff_page_groups', '*', 'id=' . intval($mybb->input['uid']));
$group = $db->fetch_array($query);

if(!$group['id'])
{
flash_message($lang->group_not_exist, 'error');
admin_redirect('index.php?module=config-staff_page');
}

if($mybb->request_method == 'post')
{
if(!$mybb->input['name'])
{
$error[] = $lang->empty_name;
}

if(!$errors)
{
$update_array = array(
'description' => $db->escape_string($mybb->input['description']),
'list_order' => intval($mybb->input['list_order']),
'name' => $db->escape_string($mybb->input['name'])
);

$db->update_query('staff_page_groups', $update_array, 'id=' . $group['id']);

recache_staff_groups();

log_admin_action($group['id']);

flash_message($lang->group_saved, 'success');
admin_redirect('index.php?module=config-staff_page');
}
}

$page->add_breadcrumb_item($lang->edit_group);
$page->output_header($lang->staff_page.' - '.$lang->edit_group);


if($errors)
{
$page->output_inline_error($errors);
}
else
{
$mybb->input = $group;
}

// Generate a form
$form = new Form('index.php?module=config-staff_page&amp;action=edit_group&amp;uid=' . $group['id'], 'post', 'edit');
echo $form->generate_hidden_field('uid', $group['id']);

$form_container = new FormContainer($lang->edit_group);
$form_container->output_row($lang->name, '', $form->generate_text_box('name', $mybb->input['name']));
$form_container->output_row($lang->description, '', $form->generate_text_area('description', $mybb->input['description']));
$form_container->output_row($lang->order, '', $form->generate_text_box('list_order', $mybb->input['list_order']));
$form_container->end();

$buttons[] = $form->generate_submit_button($lang->save);
$buttons[] = $form->generate_reset_button($lang->reset);

$form->output_submit_wrapper($buttons);

$form->end();

$page->output_footer();
exit();
}
}
}

/**
* Checks if plugin is installed.
*
*/
function staff_page_is_installed()
{
global $db;

if($db->table_exists('staff_page_groups'))
{
  return true;
}

return false;
}

/**
* That's what happens when the plugin is uninstalled.
*
*/
function staff_page_uninstall()
{
global $db, $cache;

// Remove settings
$db->delete_query('settings', "name IN ('staff_page_maxavatarsize', 'staff_page_showteam_redirect')");
$db->delete_query('settinggroups', "name = 'staff_page'");
rebuild_settings();

// Delete admin permissions
change_admin_permission('config', 'staff_page', 0);

// Remove group permissions
if($db->field_exists('canseestaffpage', 'usergroups'))
{
$db->drop_column('usergroups', 'canseestaffpage');
}

// Update the cache
$cache->update_usergroups();

// Delete DB schema
if($db->table_exists('staff_page_members'))
{
$db->drop_table('staff_page_members');
}

if($db->table_exists('staff_page_groups'))
{
$db->drop_table('staff_page_groups');
}
}

/**
* Installation of the plugin.
*
*/
function staff_page_install()
{
global $db, $lang, $cache;

// Load language file for settings
$lang->load('staff_page');

// Add settings
$setting_group = array(
'name' => 'staff_page',
'title' => $db->escape_string($lang->staff_page_settings),
'description' => '',
'disporder' => 99,
'isdefault' => 0
);

$gid = $db->insert_query("settinggroups", $setting_group);

$setting_array = array(

'staff_page_maxavatarsize' => array(
'title' => $db->escape_string($lang->avatar_size),
'description' => $db->escape_string($lang->avatar_size_description),
'optionscode' => 'text',
'value' => '100x100',
'disporder' => 1
),

'staff_page_showteam_redirect' => array(
'title' => $db->escape_string($lang->enable_showteam_redirection),
'description' => $db->escape_string($lang->enable_showteam_redirection_description),
'optionscode' => 'yesno',
'value' => 1,
'disporder' => 2
)

);

foreach($setting_array as $name => $setting)
{
$setting['name'] = $name;
$setting['gid'] = $gid;

$db->insert_query('settings', $setting);
}

// Rebuild settings
rebuild_settings();

// Add group permissions
if(!$db->field_exists('canseestaffpage', 'usergroups'))
{
$db->add_column('usergroups', 'canseestaffpage', 'tinyint(1) NOT NULL default \'1\'');
}

// Update the cache
$cache->update_usergroups();

// Create DB schema
$db->query("CREATE TABLE IF NOT EXISTS " . TABLE_PREFIX . "staff_page_members (
id int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
user_id int(11) DEFAULT NULL,
group_id int(11) DEFAULT NULL,
list_order tinyint(127) NOT NULL DEFAULT '0',
description text,
PRIMARY KEY (id)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ;");

$db->query("CREATE TABLE IF NOT EXISTS " . TABLE_PREFIX . "staff_page_groups (
id int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
name varchar(256) DEFAULT NULL,
list_order tinyint(127) NOT NULL DEFAULT '0',
description varchar(256) DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (id)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ;");
}

/**
* Deactivation of plugin.
*
*/
function staff_page_deactivate()
{
global $db;

// Delete cache
$db->delete_query('datacache', 'title = \'staff_page_groups\'');

// Delete templates
$templates = array(
'staff_page',
'staff_page_group_row',
'staff_page_member_row',
'staff_page_no_groups',
'staff_page_no_members',
'staff_page_user_avatar'
);

$db->delete_query('templates', 'title IN(\'' . implode('\',\'', $templates) . '\')');

}

/**
* Activation of plugin.
*
*/
function staff_page_activate()
{
global $db;

// Update schema from 0.3.x to 1.0
if($db->field_exists('order', 'staff_page_groups'))
{
$db->drop_column('staff_page_groups', 'order');
}

if(!$db->field_exists('list_order', 'staff_page_groups'))
{
$db->add_column('staff_page_groups', 'list_order', 'tinyint(127) NOT NULL default \'0\'');
}

if(!$db->field_exists('list_order', 'staff_page_members'))
{
$db->add_column('staff_page_members', 'list_order', 'tinyint(127) NOT NULL default \'0\'');
}

// Recache groups
recache_staff_groups();

// Install templates
$templates_array = array();


// staff_page
$template = '<html>
<head>
<title>{$mybb->settings[\'bbname\']} - {$lang->staff}</title>
{$headerinclude}
</head>
<body>
{$header}

{$groups_rows}

{$footer}
</body>
</html>';

$templates_array[] = array(
'title'    => 'staff_page',
'template' => $db->escape_string($template),
'sid'      => '-1',
'version'  => '',
'dateline' => TIME_NOW
);


// staff_page_group_row
$template = '<table border="0" cellspacing="{$theme[\'borderwidth\']}" cellpadding="{$theme[\'tablespace\']}" class="tborder">
<tr>
<td class="thead" colspan="2">
<strong>{$group[\'name\']}</strong>
<br />
<div class="smalltext">
{$group[\'description\']}
</div>
</td>
</tr>
{$members_rows}
</table>
<br />';
$templates_array[] = array(
'title'    => 'staff_page_group_row',
'template' => $db->escape_string($template),
'sid'      => '-1',
'version'  => '',
'dateline' => TIME_NOW
);


// staff_page_member_row
$template ='<tr>
<td class="{$bgcolor}" align="center" width="1%">
<a href="{$member[\'profileurl\']}">
{$member[\'avatar\']}
</a>
</td>
<td class="{$bgcolor}">
<div class="largetext">{$member[\'profilelink\']}</div>
<div class="smalltext">{$description}</div>
<div class="postbit_buttons">{$emailcode}{$pmcode}</div>
</td>
</tr>';

$templates_array[] = array(
'title'    => 'staff_page_member_row',
'template' => $db->escape_string($template),
'sid'      => '-1',
'version'  => '',
'dateline' => TIME_NOW
);


// staff_page_no_groups
$template = '<div class="red_alert">
{$lang->no_groups}
</div>';

$templates_array[] = array(
'title'    => 'staff_page_no_groups',
'template' => $db->escape_string($template),
'sid'      => '-1',
'version'  => '',
'dateline' => TIME_NOW
);


// staff_page_no_members
$template = '<tr>
<td class="trow1">
{$lang->no_members}
</td>
</tr>';

$templates_array[] = array(
'title'    => 'staff_page_no_members',
'template' => $db->escape_string($template),
'sid'      => '-1',
'version'  => '',
'dateline' => TIME_NOW
);


// staff_page_user_avatar
$template = '<img src="{$useravatar[\'image\']}" alt="" {$useravatar[\'width_height\']} />';

$templates_array[] = array(
'title'    => 'staff_page_user_avatar',
'template' => $db->escape_string($template),
'sid'      => '-1',
'version'  => '',
'dateline' => TIME_NOW
);


foreach ($templates_array as $row)
{
$db->insert_query('templates', $row);
}
}
Nie analizowałem dokładnie, ale opis kojarzy mi się z tą linijką.
<div class="smalltext">{$description}</div
Cytat:w pół dnia stałeś się lepszym pytonistą niż kawenanowo kiedykolwiek programisto :3 ~ Riess 13.11.2018 16:28
Cytat:ale z tą nazwą to fyeem ma racje  ~ Divir 29.07.2019 16:08
Dobra udało mi się to zrobić samemu. Oto sposób dla zainteresowanych:

Wchodzimy w ACP -> Szablony -> Szablony globalne -> staff_page_member_row

Zmieniamy "smalltext" na jaki nam pasuje w linijce:

<div class="smalltext">{$description}</div>Użytkownicy przeglądający ten wątek:

1 gości